ประกาศ มทร.อีสาน


ระเบียบ และประกาศ มทร.อีสาน เพิ่มเติม

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนจากเงินรายได้ 
พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2550
ประกาศ มทร.อีสาน หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายทุนการศึกษา
ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนให้
ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ ในระยะของการขยายเวลาการศึกษาต่อ
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2544
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ และอนุกรรมการ พ.ศ.2556
ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันวิชาการ ประชุมวิชาการและการศึกษาดูงานของนักศึกษา พ.ศ.2555

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้เป็นทุนการศึกษา พ.ศ.2555
ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเบิกจ่ายในการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการสำหรับนักศึกษา พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันวิชาการและการศึกษาดูงานของนักศึกษา พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักศึกษา พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ

ประกาศมทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา
ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าสอนภาคสมทบ และค่าสอนอาจารย์พิเศษ
35% Complete (success)
35% Complete (warning)