ประวัติความเป็นมา


18 มกราคม พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมี 9 แห่งเพื่อให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการที่ศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล ดำเนินการ ได้โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพ และ เทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติทำ การสอน ทำการวิจัยผลิตครูวิชาชีพให้บริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยให้ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ในระดับปริญญา เป็นหลัก ดังนั้น มหาวิทยาเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ซึ่งประกอบด้วยวิทยาเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมาวิทยาเขตขอนแก่น วิทยากาฬสินธุ์วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์มีโครงสร้างการบริหาร ในระดับวิทยาเขตฯ โดยการรวมกลุ่มงาน อันประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวาง แผนและพัฒนาและฝ่ายบริการการศึกษา เป็น “กองบริหารแผนและการคลัง” (หน่วยงานภายในที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น) และใน พ.ศ. 2552 ได้มีการจัดโครงสร้างภายในหน่วยงาน เปลี่ยนจากกองบริหารแผนและการคลัง   มาเป็น "งานบริหารแผนและการคลัง"

งานบริหารแผนและการคลัง  ทำหน้าที่ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการคลัง ระบบการบัญชีของวิทยาเขตฯ ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ให้เป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ ควบคุมและจัดวางระบบการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานต่างๆที่วางไว้ ควบคุม ดำเนินการ และให้บริการด้านการพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้แก่หน่วยงานในวิทยาเขต  เป็นศูนย์กลางทางด้านงานนโยบาย และแผนพัฒนาวิทยาเขตฯ ให้สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสนองต่อความต้องการของสังคม จัดทำระบบฐานข้อมูล ด้านต่าง ๆ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  ต่อการบริหารงานของวิทยาเขต

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 ได้มีประกาศแบ่งส่วนราชการ  โดยรวม งานบริหารแผนและการคลัง งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย  รวมเป็น "งานบริหารททรัพยากร" มาจนถึงปัจจุบันนี้

35% Complete (success)
35% Complete (warning)