ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ


ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 
พ.ศ. 2538
35% Complete (success)
35% Complete (warning)