ระเบียบกระทรวงการคลัง


ระเบียบกระทรวงการคลัง   

แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทางวิชาการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 21 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 5 เรื่อง การขยายเวลาการเก็บรักษาเงิน
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 177 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 121 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 96 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 
ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2536
ระเบียบการจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0422.3/ว 390 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
หนังสือเวียนเรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบเเทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และควมคุมการก่อสร้าง
หนังสือเวียนเรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบเเทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับ
ข้าราชการผู้มีสิทธิ์ได้รับรถประจำตำแหน่ง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานราชการนอกเวลาราชการ 
พ.ศ. 2550

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่3 พ.ศ. 2555
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ
35% Complete (success)
35% Complete (warning)