ข่าวเด่นวันนี้ » กิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ที่มา  #งานบริหารทรัพยากร #
เผยแพร่ 18 ตุลาคม 2565
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดกิจกรรม 7ส เพื่อยกระดับมาตรฐานขององค์กร และตอบสนองนโยบายด้านการประหยัดทรัพยากร เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กรและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ทุกระดับ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กำหนดให้มีการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม  2565
เอกสารแนบดังนี้
1. ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกราม7ส 2565 วข.สร »» DownLoad File
2. นโยบายกิจกรรม 7ส วข.สร »» DownLoad File
3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากร 7ส ดีเด่น »» DownLoad File
4. เอกสารกิจกรรม 7สงานบริหารทรัพยากร »» DownLoad File
35% Complete (success)
35% Complete (warning)