ข่าวเด่นวันนี้ » กิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
ที่มา #ข่าวสนง. #งานบริหารทรัพยากร #
เผยแพร่ 29 เม.ย. 2022
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดกิจกรรม 7ส เพื่อยกระดับมาตรฐานขององค์กร และตอบสนองนโยบายด้านการประหยัดทรัพยากร เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กรและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ทุกระดับ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กำหนดให้มีการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2565
อกสารแนบดังนี้
1. ประกาศกำหนดการตรวจประเมินกิจกราม7ส 2564 วข.สร »» DownLoad File
2. นโยบายกิจกรรม 7ส วข.สร »» DownLoad File
3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากร 7ส ดีเด่น »» DownLoad File
4. เอกสารกิจกรรม 7สงานบริหารทรัพยากร »» DownLoad File  

คลิกที่ Download สำหรับดาวน์โหลดไฟล์

35% Complete (success)
35% Complete (warning)